Política de privadesa

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza a la iniciativa Marca Empordà de les dades que pugui recollir en el seus portals webs.

1.- Identitat del responsable de tractament

Els responsables del tractament de les dades personals recollides al web és:

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

CIF P6700008C

Carrer Nou, 48,

17600-Figueres (Girona)

Consell Comarcal del Baix Empordà

CIF P6700009A

Carrer dels Tarongers, 12,

17100 La Bisbal d’Empordà (Girona)

 

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades subministrades al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i al Consell Comarcal del Baix Empordà per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament Per a què es fan servir les dades Quant de temps conservarem les dades
Adhesió a Marca Empordà Es tractaran les dades personals de les persones i dels interlocutors de les entitats adherides per a la gestió dels adherits a Marca Empordà: registre d’adhesió, gestió de membres, comunicació de notificacions relatives a l’adhesió, etc. Les dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades es conservaran fins la vostra baixa d’adhesió o la finalització de la iniciativa Marca Empordà, essent conservades per raons d’arxiu històric.
Subscripcions Es remetrà informació dels serveis i activitats dels Consells comarcals amb finalitats relatives a la difusió i promoció comarcal. Les dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, i en aquell moment se suprimiran. Podeu sol·licitar-ne la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Activitats Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers… organitzats. Les dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi celebrat l’activitat. Després, es conservaran com a part del registre històric.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers. Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la vostra sol•licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran, tret que impliqui responsabilitats de l’entitat.

 

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències dels Consells i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi als Consells Comarcals o a tercers. Els Consells Comarcals es reserven el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

  1. Tractament de les dades per tercers

Per garantir els serveis dels Consells Comarcals, les vostres dades poden ser tractades per tercers dedicats a aquest fi, com ara els proveïdors de serveis (allotjament dels webs, activitats, etc.). Aquesta gestió de les vostres dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que us oferim, i garantim que aquestes organitzacions apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

No es transferiran les vostres dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la vostra autorització expressa prèvia.

 

4.- Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què s’està tractant les dades:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi.
  • Portabilitat de les dades: que us lliurem les dades en un format compatible perquè les pugueu lliurar a un tercer que us hagi d’oferir un servei.

 

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adreçat a:

  • Consell Comarcal de l’Alt Empordà: Delegat de Protecció de Dades, , Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Carrer Nou, 48, 17600-Figueres (Girona) o per correu electrònic a dpd@altemporda.cat. o a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà mitjançant el formulari corresponent.
  • Consell Comarcal del Baix Empordà: Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@baixemporda.cat

 

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme es pot posar en contacte amb:

– Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Carrer Nou, 48, 17600-Figueres (Girona) o per correu electrònic a dpd@altemporda.cat.

– Delegat de Protecció de Dades del Consell Comarcal del Baix Empordà, carrer Tarongers, 12 de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), tel. 972642310 o a l’adreça electrònica dpd@baixemporda.cat.

 

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera s’ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.